poniedziałek, 25 października 2010

Instalacja, obsługa usługi serwera Apache 2.x w InstallShield

Funkcja pozwala na zainstalowanie, deinstalację, aktualizację, uruchomienie, zatrzymanie usługi serwera Apache

Parametry:
 • szPath - ścieżka do zainstalowanego serwera
 • szFile - nazwa pliku serwera Apache
 • nAction - wybrana akcja 0..4 (patrz poniżej)
 • bLog - czy rejestrować w logu informacje


  Uwaga: Funkcja korzysta z zewnętrznej funkcji SdShowMsgWait()

  function BOOL ApacheService(szPath, szFile, szService, nAction, bLog)
  BOOL bResult;
  STRING szAction, szLog, szMsg;
  number nvState;
  begin
   bResult = FALSE;
   switch (nAction)
   case 0: if (StrLength(szService)=0) then
     szAction = " -k stop ";
     szLog = "- zatrzymanie usługi Apache";         
    else
     szAction = " -k stop -n \""+szService+"\" ";
     szLog = "- zatrzymanie usługi Apache jako \""+szService+"\"";  
    endif; 
    szMsg = "Zatrzymanie serwera Apache...";
   case 1: if (StrLength(szService)=0) then
     szAction = " -k start ";
     szLog = "- uruchomienie usługi Apache";      
    else
     szAction = " -k start -n \""+szService+"\" ";
     szLog = "- uruchomienie usługi Apache jako \""+szService+"\"";  
    endif; 
    szMsg = "Uruchomienie serwera Apache...";
   case 2: if (StrLength(szService)=0) then
     szAction = " -k restart ";
     szLog = "- restart usługi Apache";      
    else
     szAction = " -k restart -n \""+szService+"\" ";
     szLog = "- restart usługi Apache jako \""+szService+"\"";  
    endif; 
    szMsg = "Restart serwera Apache...";
   case 3: if (StrLength(szService)=0) then
     szAction = " -k install ";
     szLog = "- instalacja usługi Apache";      
    else
     szAction = " -k install -n \""+szService+"\" ";
     szLog = "- instalacja usługi Apache jako \""+szService+"\"";      
    endif; 
    szMsg = "Instalacja usługi serwera Apache...";
   case 4: if (StrLength(szService)=0) then
     szAction = " -k uninstall ";
     szLog = "- deinstalacja usługi Apache";       
    else
     szAction = " -k uninstall -n \""+szService+"\" ";
     szLog = "- deinstalacja usługi Apache jako \""+szService+"\"";       
    endif; 
    szMsg = "Deinstalacja usługi serwera Apache...";
   endswitch;
   
   if (StrLength(szService)=0) then szService = "Apache2.2"; endif;
   
   if Is(FILE_EXISTS, szPath ^ szFile) then 
   SdShowMsgWait(szMsg, nProgress, 8, TRUE); 
   if (bLog) then WriteLog(1,szLog); endif;
   if LaunchApplication(szPath ^ szFile, szAction, szPath, SW_HIDE, 0, LAAW_OPTION_USE_SHELLEXECUTE |
   LAAW_OPTION_WAIT | LAAW_OPTION_SHOW_HOURGLASS)=ISERR_SUCCESS then
    Sleep(1000); //Tak na wszelki słuczaj
    switch (nAction) 
    //STOP//
    case 0: if ServiceExistsService(szService) then
      repeat       
      Sleep(500);
            ServiceGetServiceState (szService, nvState );                                   
         SdShowMsgWait(szMsg, nProgress, 8, TRUE);            
         until (nvState = SERVICE_STOPPED);         
      if (nvState = SERVICE_STOPPED) then 
      if (bLog) then WriteLog(2,"- usługa \""+szService+"\" zatrzymana"); endif;    
      bResult = TRUE;
      endif; 
     else
      if (bLog) then WriteLog(2,"- nie można zatrzymać usługi \""+szService+"\", usługa nie jest zainstalowana w systemie!"); endif;    
      bResult = TRUE;
     endif;
    
    //START//
    case 1: if ServiceExistsService(szService) then
      repeat    
      Sleep(500);   
      ServiceGetServiceState(szService, nvState);
      SdShowMsgWait(szMsg, nProgress, 8, TRUE);            
      until (nvState = SERVICE_RUNNING)||(nvState = SERVICE_STOPPED);          
      if (nvState = SERVICE_RUNNING) then 
      if (bLog) then WriteLog(2,"- usługa \""+szService+"\" uruchomiona"); endif;    
      bResult = TRUE;
      endif; 
      if (nvState = SERVICE_STOPPED) then 
      if (bLog) then WriteLog(2,"- usługa \""+szService+"\" nie została uruchomiona"); endif;    
      bResult = FALSE;
      endif;
     else
      if (bLog) then WriteLog(2,"- nie można uruchomić usługi \""+szService+"\", usługa nie jest zainstalowana w systemie!"); endif;    
     endif;
     
    //INSTALL//
    case 3: if ServiceExistsService(szService) then
      if (bLog) then WriteLog(2,"- usługa \""+szService+"\" zainstalowana"); endif;    
      bResult = TRUE; 
     else
      if (bLog) then WriteLog(2,"- nie można zainstalować usługi \""+szService+"\", błąd instalacji usługi"); endif;     
     endif;  
    
    //UNINSTALL// 
    case 4: if !ServiceExistsService(szService) then
      if (bLog) then WriteLog(2,"- usługa \""+szService+"\" usunięta"); endif;    
      bResult = TRUE; 
     else
      if (bLog) then WriteLog(2,"- nie można odinstalować usługi \""+szService+"\", błąd deinstalacji usługi"); endif;     
     endif;   
     
    endswitch;
    
    
     else 
     bResult = FALSE;
     if (bLog) then WriteLog(1,"Błąd uruchomienia serwisu: \""+szPath ^ szFile+"\" parametr:\""+szAction+"\""); endif;
     endif;
     
     SdShowMsgWait(szMsg, nProgress, 8, FALSE);
     
   else 
   if bLog then WriteLog(1,"Brak pliku \""+szPath ^ szFile+"\" "); endif;
   endif;
   
   return bResult;
  end;
  
 • Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz