czwartek, 28 października 2010

Restart systemu podczas instalacji i kontynuowanie InstallShield

Prosta funkcja, która pozwala zapisać parametry restartu systemu i uruchomienie instalatora z odpowiednimi parametrami

function VOID RestartAndRun(szParams)
string RegPath,sVersion,sVer;
number nSize,nType,nResult;
begin
 RegDBSetDefaultRoot(HKEY_LOCAL_MACHINE);     
 RegPath = "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnce";
 nType = REGDB_STRING; 
 nSize = -1;
 RegDBSetKeyValueEx (RegPath, "setup.exe", nType, szParams, nSize);
 
end;

Odczyt wersji zdalnego serwera SQL InstallShield

Funkcja odczytuje wersję serwera SQL. Wymaganiem jest podanie użytkownika z dostępem do bazy master serwera.
Parametry:
-sServerName - nazwa serwera zdalnego (z instancją)
-sUserName - nazwa użytkownika
-sUserPwd - hasło użytkownika
- bLog - zapis do pliku log
Wartości zwracane:
-1 - nie udało się pobrać wersji serwera
80 - SQL2000
90 - SQL2005
100 -SQL2008

function int GetRemoteSQLVersion(sServerName, sUserName, sUserPwd, bLog)
OBJECT objConn, objRST;   
STRING sConnString; 
STRING szADOConnObjID;
STRING sSQL,szVersion, szVer;
int nResult;
begin
 nResult = -1;

   sConnString = "Driver={SQL Server};Persist Security Info=False;";
   sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
 sConnString = sConnString + "uid=" + sUserName + ";";                            
 sConnString = sConnString + "pwd=" + sUserPwd + ";";
 sConnString = sConnString + "database=master"; 
 
 sSQL = "SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS ProductVersion";
 try
 if (bLog) then WriteLog(0,"* Odczyt wersji Serwera SQL..."); endif;
 
 szADOConnObjID = "ADODB.Connection";
   set objConn = CreateObject(szADOConnObjID);     
  
 if (IsObject(objConn)) then 
  objConn.ConnectionString = sConnString;
  //objConn.CommandTimeout = 999999;  
  objConn.Open;              
     set objRST = objConn.Execute(sSQL);          
  szVersion = objRST("ProductVersion");  
     if (StrLength(szVersion)>0) then
     StrSub(szVer,szVersion,0,StrFind(szVersion,"."));          
     switch (szVer)
      case "8" : nResult=80; if (bLog) then WriteLog(1,"- Serwera SQL 2000"); endif;
      case "9" : nResult=90; if (bLog) then WriteLog(1,"- Serwera SQL 2005"); endif;
      case "10": nResult=100;if (bLog) then WriteLog(1,"- Serwera SQL 2008"); endif;
     endswitch;          
     endif;     
     objConn.Close;     
 endif;
 
 set objConn = NOTHING;  
 set objRST = NOTHING;
 
 catch 
 if (bLog) then WriteLog(1," - Nie można uzyskać połączenia z bazą master na 
użytkownika \""+sUserName+"\""); endif;  
 endcatch;
 
 return nResult; 
end;

Odczyt prędkości procesora InstallShield

Funkcja zwraca wartość numeryczną podaną w MHz - pierwszego jądra procesora

function NUMBER GetCPUSpeed( bLog)
STRING svValue;
NUMBER nvType, nvSize, nSpeed;

begin
  RegDBSetDefaultRoot(HKEY_LOCAL_MACHINE);
  nvSize = -1;
  nvType = REGDB_STRING;
  RegDBGetKeyValueEx("HARDWARE\\DESCRIPTION\\System\\CentralProcessor\\0",
 "~MHz", nvType, svValue, nvSize);
  if (bLog) then WriteLog(1,"- taktowanie procesora: "+svValue+"MHz"); endif;  
  StrToNum(nSpeed,svValue);
  return nSpeed;
end;

Uruchomienie domyślnej przeglądarki z adresem URL strony InstallShield

Funkcja Otwiera stronę o podanym adresie URL (szlink) w domyślnej przeglądarce internetowej
Parametry:
-szlink - adres URL strony
-bLog - zapis do pliku log
Wartości zwracane: true/false;

function BOOL StartWebPage(szlink, bLog)
LIST listSubKeys;
STRING KLUCZ, sKey;
NUMBER nReturn, nType, nSize;
BOOL bResult;
begin
 if (bLog) then WriteLog(0,"* Uruchomienie przeglądarki ze stroną:"+szlink); endif;
 bResult = FALSE;
 
 RegDBSetDefaultRoot(HKEY_CLASSES_ROOT); 
  KLUCZ = "http\\shell\\open\\command"; 
  if (RegDBGetKeyValueEx(KLUCZ, "", nType , sKey, nSize )=0 ) then
  
   StrReplace(sKey,'"','',0);
   if (StrFind(sKey,"exe")>0) then
    StrSub(sKey, sKey,0,StrFind(sKey,"exe")+3);    
   endif;
   
   sKey = '"' + sKey + '"';
   
   
   if (LaunchApplication (sKey, szlink, "", SW_NORMAL, 0, LAAW_OPTION_USE_SHELLEXECUTE | 
LAAW_OPTION_NOWAIT | LAAW_OPTION_SHOW_HOURGLASS)== ISERR_SUCCESS ) then
   //if LaunchApp(sKey, szlink)=0 then
   bResult = TRUE; 
   if (bLog) then WriteLog(2,"-uruchomiono"); endif;
   else
   if (bLog) then 
    WriteLog(2,"-nie udało się uruchomić przeglądarki"); 
    WriteLog(2," polecenie: "+sKey+", parametr: "+szlink);    
   endif; 
   endif;
  else  
   if (bLog) then WriteLog(1,"- nie mogę odczytać klucza: HKEY_CLASSES_ROOT\\"+ KLUCZ); endif;   
  endif;
  
  return bResult;
end;

Odczyt ścieżki do pliku php.ini z konfiguracji serwera Apache

Funkcja umożliwia pobranie ścieżki do pliku php.ini bezpośrednio z pliku konfiguracji serwera Apache.
Parametry:
-szApacheConfigFile - ścieżka z plikiem konfiguracji apache
-svPHPIniDir - parametr referencyjny (zwraca ścieżkę pliku php.ini)
-bLog - plik log
Uwaga: Parametr svPHPIniDir jest wskaźnikiem i musi być wcześniej zadeklarowany
Wartości zwracane: true/false - chyba jasne :)

function BOOL GetApachePHPIniDir(szApacheConfigFile, svPHPIniDir, bLog)
BOOL bResult;
LIST lsApache;
string szLine;
int i;
begin
 if (bLog) then WriteLog(0,"* Pobieranie scieżki do php ini z konfiguracji Apache..."); endif;
 bResult = FALSE;
 if (Is(FILE_EXISTS,szApacheConfigFile)) then
 lsApache = ListCreate(STRINGLIST);
 ListReadFromFile ( lsApache, szApacheConfigFile ); //Odczyt Apache Conf
 if (ListCount(lsApache)>0) then     
     ListSetIndex(lsApache,LISTFIRST);     
   for i=0 to ListCount(lsApache)-1    
    ListCurrentString ( lsApache, szLine ); 
   szLine = StrTrim(szLine);
   if (StrFind(szLine, "PHPIniDir")=0) then
   StrSub(svPHPIniDir, szLine, 9, StrLength(szLine));
   svPHPIniDir = StrTrim(svPHPIniDir);
   StrReplace(svPHPIniDir,'"','',0);
   StrReplace(svPHPIniDir,"/","\\",0);
   if (bLog) then WriteLog(1,"- ścieżka do php.ini: "+svPHPIniDir); endif;
   bResult = TRUE;
    endif;
    ListSetIndex(lsApache,LISTNEXT);
   endfor; 
  endif;  
 endif;
 
 ListDestroy(lsApache);
 
 return bResult;
end;

Instalacja serwera Apache w trybie cichym w Installshield

Funkcja Instaluje Serwer Apache w trybie cichym.
Parametry:
- szPlik - Plik instalatora msi
- szPort - Port na którym serwer Apache ma prowadzić nasłuch
- szService - nazwa serwisu Apache
- bLog - zapisywanie wyniku do pliku log
Wartości zwracane: false/true

function BOOL InstallApacheServer(szPlik, szPort, szService, bLog)
string szParams;
BOOL bResult;
number nResult;
begin
 bResult = FALSE; 
 if (bLog) then WriteLog(0,"* Instalacja serwera Apache..."); endif; 
 szParams = " /i \""+szPlik+"\" /passive /l \""+TARGETDIR ^ "apache_install.log\"
 SERVERADMIN=admin@localhost SERVERPORT="+szPort;
 if (LaunchApplication(WINSYSDIR ^ "msiexec.exe", szParams, "" , SW_HIDE, 0, 
LAAW_OPTION_USE_SHELLEXECUTE | LAAW_OPTION_WAIT | LAAW_OPTION_SHOW_HOURGLASS )<0) then
 WriteLog(2,"Błąd: Nie można zainstalować serwera Apache ");
   MessageBox ("Nie można zainstalować Serwera Apache", SEVERE);
  else
   while ((!(Is(FILE_EXISTS, TARGETDIR ^ "apache_install.log"))) || 
( (Is(FILE_EXISTS, TARGETDIR ^ "apache_install.log"))&&
(Is(FILE_LOCKED,TARGETDIR ^ "apache_install.log")) ) );
   Sleep(200);
   endwhile;
   bResult = TRUE;        
   if (bLog) then WriteLog(2,"-zainstalowano serwer, nasłuch na porcie:"+szPort+""); endif;
  endif; 
 return bResult;
end;

poniedziałek, 25 października 2010

Instalacja, obsługa usługi serwera Apache 2.x w InstallShield

Funkcja pozwala na zainstalowanie, deinstalację, aktualizację, uruchomienie, zatrzymanie usługi serwera Apache

Parametry:
 • szPath - ścieżka do zainstalowanego serwera
 • szFile - nazwa pliku serwera Apache
 • nAction - wybrana akcja 0..4 (patrz poniżej)
 • bLog - czy rejestrować w logu informacje


  Uwaga: Funkcja korzysta z zewnętrznej funkcji SdShowMsgWait()

  function BOOL ApacheService(szPath, szFile, szService, nAction, bLog)
  BOOL bResult;
  STRING szAction, szLog, szMsg;
  number nvState;
  begin
   bResult = FALSE;
   switch (nAction)
   case 0: if (StrLength(szService)=0) then
     szAction = " -k stop ";
     szLog = "- zatrzymanie usługi Apache";         
    else
     szAction = " -k stop -n \""+szService+"\" ";
     szLog = "- zatrzymanie usługi Apache jako \""+szService+"\"";  
    endif; 
    szMsg = "Zatrzymanie serwera Apache...";
   case 1: if (StrLength(szService)=0) then
     szAction = " -k start ";
     szLog = "- uruchomienie usługi Apache";      
    else
     szAction = " -k start -n \""+szService+"\" ";
     szLog = "- uruchomienie usługi Apache jako \""+szService+"\"";  
    endif; 
    szMsg = "Uruchomienie serwera Apache...";
   case 2: if (StrLength(szService)=0) then
     szAction = " -k restart ";
     szLog = "- restart usługi Apache";      
    else
     szAction = " -k restart -n \""+szService+"\" ";
     szLog = "- restart usługi Apache jako \""+szService+"\"";  
    endif; 
    szMsg = "Restart serwera Apache...";
   case 3: if (StrLength(szService)=0) then
     szAction = " -k install ";
     szLog = "- instalacja usługi Apache";      
    else
     szAction = " -k install -n \""+szService+"\" ";
     szLog = "- instalacja usługi Apache jako \""+szService+"\"";      
    endif; 
    szMsg = "Instalacja usługi serwera Apache...";
   case 4: if (StrLength(szService)=0) then
     szAction = " -k uninstall ";
     szLog = "- deinstalacja usługi Apache";       
    else
     szAction = " -k uninstall -n \""+szService+"\" ";
     szLog = "- deinstalacja usługi Apache jako \""+szService+"\"";       
    endif; 
    szMsg = "Deinstalacja usługi serwera Apache...";
   endswitch;
   
   if (StrLength(szService)=0) then szService = "Apache2.2"; endif;
   
   if Is(FILE_EXISTS, szPath ^ szFile) then 
   SdShowMsgWait(szMsg, nProgress, 8, TRUE); 
   if (bLog) then WriteLog(1,szLog); endif;
   if LaunchApplication(szPath ^ szFile, szAction, szPath, SW_HIDE, 0, LAAW_OPTION_USE_SHELLEXECUTE |
   LAAW_OPTION_WAIT | LAAW_OPTION_SHOW_HOURGLASS)=ISERR_SUCCESS then
    Sleep(1000); //Tak na wszelki słuczaj
    switch (nAction) 
    //STOP//
    case 0: if ServiceExistsService(szService) then
      repeat       
      Sleep(500);
            ServiceGetServiceState (szService, nvState );                                   
         SdShowMsgWait(szMsg, nProgress, 8, TRUE);            
         until (nvState = SERVICE_STOPPED);         
      if (nvState = SERVICE_STOPPED) then 
      if (bLog) then WriteLog(2,"- usługa \""+szService+"\" zatrzymana"); endif;    
      bResult = TRUE;
      endif; 
     else
      if (bLog) then WriteLog(2,"- nie można zatrzymać usługi \""+szService+"\", usługa nie jest zainstalowana w systemie!"); endif;    
      bResult = TRUE;
     endif;
    
    //START//
    case 1: if ServiceExistsService(szService) then
      repeat    
      Sleep(500);   
      ServiceGetServiceState(szService, nvState);
      SdShowMsgWait(szMsg, nProgress, 8, TRUE);            
      until (nvState = SERVICE_RUNNING)||(nvState = SERVICE_STOPPED);          
      if (nvState = SERVICE_RUNNING) then 
      if (bLog) then WriteLog(2,"- usługa \""+szService+"\" uruchomiona"); endif;    
      bResult = TRUE;
      endif; 
      if (nvState = SERVICE_STOPPED) then 
      if (bLog) then WriteLog(2,"- usługa \""+szService+"\" nie została uruchomiona"); endif;    
      bResult = FALSE;
      endif;
     else
      if (bLog) then WriteLog(2,"- nie można uruchomić usługi \""+szService+"\", usługa nie jest zainstalowana w systemie!"); endif;    
     endif;
     
    //INSTALL//
    case 3: if ServiceExistsService(szService) then
      if (bLog) then WriteLog(2,"- usługa \""+szService+"\" zainstalowana"); endif;    
      bResult = TRUE; 
     else
      if (bLog) then WriteLog(2,"- nie można zainstalować usługi \""+szService+"\", błąd instalacji usługi"); endif;     
     endif;  
    
    //UNINSTALL// 
    case 4: if !ServiceExistsService(szService) then
      if (bLog) then WriteLog(2,"- usługa \""+szService+"\" usunięta"); endif;    
      bResult = TRUE; 
     else
      if (bLog) then WriteLog(2,"- nie można odinstalować usługi \""+szService+"\", błąd deinstalacji usługi"); endif;     
     endif;   
     
    endswitch;
    
    
     else 
     bResult = FALSE;
     if (bLog) then WriteLog(1,"Błąd uruchomienia serwisu: \""+szPath ^ szFile+"\" parametr:\""+szAction+"\""); endif;
     endif;
     
     SdShowMsgWait(szMsg, nProgress, 8, FALSE);
     
   else 
   if bLog then WriteLog(1,"Brak pliku \""+szPath ^ szFile+"\" "); endif;
   endif;
   
   return bResult;
  end;
  
 • Instalacja usługi Apache Tomcat 6.x

  Funkcja pozwala zainstalować usługę, zatrzymać, uruchomić, zaaktualizować parametry usługi i deinstalować usługę Apache Tomcat
  Parametry:
  szPath - ścieżka zainstalowanego serwera Apache Tomcat 6.x
  nAction - 0..5 wybrana akcja dotycząca usługi
  szParams - można pominąć - future
  bLog - zapis do logu informacji
  function BOOL TomcatService(szPath, nAction, szParams, bLog)
  BOOL bResult;
  STRING szLog, szProgram, szAction;
  begin 
   switch (nAction)
   case 0: szAction = '//TS//';
    szLog = " uruchomienie usługi Tomcat jako aplikacja konsolowa";      
   case 1: szAction = '//SS//';  
    szLog = " zatrzymanie usługi Tomcat";      
   case 2: szAction = '//US//';
    szLog = " aktualizacja parametrow usługi Tomcat";         
   case 3: szAction = '//IS//';
    szLog = " instalacja usługi Tomcat";          
   case 4: szAction = '//DS//Tomcat6';
    szLog = " deinstalacja usługi Tomcat";           
   endswitch;               
   
   if Is(FILE_EXISTS, szPath ^ "tomcat6.exe") then
   szProgram = szPath ^ "tomcat6.exe";
   if LaunchApplication(szProgram, szAction, szPath, SW_HIDE, 0, LAAW_OPTION_USE_SHELLEXECUTE | 
  LAAW_OPTION_WAIT | LAAW_OPTION_SHOW_HOURGLASS)=ISERR_SUCCESS then
     bResult = TRUE; 
     else 
     bResult = FALSE;
     endif;
   else 
   if bLog then WriteLog(1,"Brak pliku \"tomcat6.exe\" "); endif;
   endif;
   
   return bResult;       
  end;

  ListaBox z włączonym lub wyłączonym stylem LBS_EXTENDEDSEL

  Przy tworzeniu okna dialogowego jest możliwość ustawienia właściwości LBS_EXTENDEDSEL,
  dzięki której możemy wybrać kilka elementów jednocześnie z listy.
  Problem pojawia się jeżeli chcemy ustawić właściwość listy dynamicznie w procesie
  inicjacji okna. Niestety nie ma możliwości zmiany stylu okna już utworzonego
  w InstallShield.
  Prostym rozwiązaniem jest utworzenie 2 obiektów ListBox z różnymi stylami
  i wyświetlanie odpowiedniej w razie potrzeby. Trudniejszym - dynamiczne
  utworzenie listy w Oknie dialogowym.