poniedziałek, 17 stycznia 2011

Pobranie numeru Pesel z tekstu

Prosta funkcja wybierająca nr Pesel z tekstu (sText) i zwracająca w svPesel numer Pesel. Funkcja zwraca true w przypadku poprawnego znalezienia numeru Pesel.

public bool GetPeselFromText(ref String svPesel, String sText)
    {
      bool bResult = false;
      svPesel = "";
      string sPesel = "";
      if (sText.Length < 11) return false;

      for (int i = 0; i < sText.Length; i++)
      {
        if (Convert.ToInt32(sText[i]) >= 48 && Convert.ToInt32(sText[i]) <= 58)
        {
          sPesel += sText[i].ToString();
        }
        else
        {
          if (sPesel.Length == 11)
          {
            bResult = true;
            break;
          }
          else
          {
            sPesel = "";
          }
        }
      }
      if (sPesel.Length == 11) bResult = true;
      if (bResult) svPesel = sPesel;

      return bResult;
    }

Wykonanie zapytania na bazie MS-SQL w InstallScript

Funkcja wykonuje zapytanie SQL i zwraca wartości z pierwszej kolumny w zmiennej "svWynik"; Funkcja zwraca true/false w przypadku poprawnego/błędnego wykonania zapytania.

function BOOL QuerySQL(sSQL,sServerName, sDBName, sDriver, bTrustedConn, 
sUserName, sUserPwd, svWynik, bLog)
 OBJECT objConn, objRST, pADORecordSetObj,adoCommand; 
 STRING sTekst, sConnString;     
 STRING szADOConnObjID,szADORecordSetObjID; 
 STRING szError;
 BOOL bReturn;
begin
 bReturn = FALSE;
 
  if (sDriver == "") then sConnString = "Provider=sqloledb;Persist Security Info=False;";
          else sConnString = "Driver={" + sDriver + "};Persist Security Info=False;";
  endif;
  
  if (bTrustedConn) then
 sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
 sConnString = sConnString + "database=" + sDBName + ";";
 sConnString = sConnString + "Trusted_connection=Yes";
else
 sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
 sConnString = sConnString + "uid=" + sUserName + ";";
 sConnString = sConnString + "pwd=" + sUserPwd + ";";
 sConnString = sConnString + "database=" + sDBName;
endif;
 
  try
 szADOConnObjID = "ADODB.Connection";
 set objConn = CreateObject(szADOConnObjID);     
  
 if (IsObject(objConn)) then 
objConn.ConnectionString = sConnString;
  objConn.Open;               
  szADORecordSetObjID = "ADODB.Recordset";
  set pADORecordSetObj = CreateObject(szADORecordSetObjID);
  
  pADORecordSetObj.CursorType = 3;  
  pADORecordSetObj.ActiveConnection = objConn;  
  pADORecordSetObj.Open(sSQL);  
 if ((pADORecordSetObj.RecordCount >= 1)||(pADORecordSetObj.RecordCount = -1)) then
  while (!pADORecordSetObj.EOF) 
 svWynik = pADORecordSetObj(0);
  pADORecordSetObj.MoveNext;     
  endwhile; 
  
 if (StrLength(svWynik)>0) then bReturn = TRUE;
   else bReturn = FALSE;
 endif; 
  
 if ((bLog)&&(!bReturn)) then WriteLog(2," Wynik zapytania jest pusty"); endif; 
 else
 bReturn = FALSE; 
 endif;                     
  
 set pADORecordSetObj = NOTHING;
 objConn.Close;
  
 else
   if (bLog) then WriteLog(1,"Nie moża utworzyć obiektu połączenia ADODB.Connection do "+sDBName); endif; 
 endif;
 
 set objConn = NOTHING;
 set objRST = NOTHING;
 
 catch 
  if (bLog) then WriteLog(1,"Błąd wykonania zapytania SQL"); endif; 
 endcatch;
           
 return (bReturn);
end;  

Usuwanie użytkownika bazy MS-SQL w InstallScript

Funkcja usuwa użytkownika bazy MS-SQL, zwraca true/false w przypadku powodzenia/porażki.
function BOOL DB_DropUser(sUserToDrop, sServerName, sDBName, sDriver, bTrustedConn, 
sUserName, sUserPwd, bLog)
OBJECT objConn, objRST;  
STRING sConnString; 
STRING szADOConnObjID, sSQL;
BOOL bResult;
begin
  bResult = FALSE;
  if (sDriver == "") then
   sConnString = "Provider=sqloledb;";
  else
   sConnString = "Driver={" + sDriver + "};";
  endif;

 if (bTrustedConn) then
   sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
   sConnString = sConnString + "database=" + sDBName + ";";
   sConnString = sConnString + "Trusted_connection=Yes";
 else
   sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
 sConnString = sConnString + "uid=" + sUserName + ";";  
 sConnString = sConnString + "pwd=" + sUserPwd + ";";
 sConnString = sConnString + "database=" + sDBName;                    
 endif;  
 
 try
 szADOConnObjID = "ADODB.Connection";
   set objConn = CreateObject(szADOConnObjID);     
  
 if (IsObject(objConn)) then 
  objConn.ConnectionString = sConnString;
  objConn.Open;              
   
  sSQL = "IF EXISTS (SELECT * FROM sysusers WHERE name='"+sUserToDrop+"') 
BEGIN EXEC dbo.sp_revokedbaccess N'"+sUserToDrop+"' END;";  
  try
  set objRST = objConn.Execute(sSQL);
  bResult = TRUE; //Wykonano
  catch           
   bResult = FALSE; //Błąd wykonania
   if (bLog) then WriteLog(1," - błąd usuwania loginu \""+sUserToDrop+"\" 
z bazy \""+sDBName+"\""); endif;
  endcatch;
     
     objConn.Close;     
     
 endif;
  
 set objConn = NOTHING;
 set objRST = NOTHING;
 
 catch 
 if (bLog) then WriteLog(1," - Nie można uzyskać połączenia z bazą 
na użytkownika \""+sUserName+"\""); endif; 
 endcatch;   
 
  return bResult; 
end;

Tworzenie użytkownia bazy MSSQL w InstallScript

Funkcja dodaje użytkownika do bazy danych serwera MS-SQL, zwraca true/false po wykonaniu.

function BOOL DB_CreateUser(sUserToCreate, sUserPwd, sServerName, sDBName, sDriver, 
bTrustedConn, sUserSA, sUserSAPwd, bLog)
OBJECT objConn, objRST;  
STRING sConnString; 
STRING szADOConnObjID, sSQL;
BOOL bResult,bResult1;
begin
  bResult = FALSE;
  if (sDriver == "") then
   sConnString = "Provider=sqloledb;";
  else
   sConnString = "Driver={" + sDriver + "};";
  endif;
 if (bTrustedConn) then 
   sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
 sConnString = sConnString + "database=" + sDBName + ";";
 sConnString = sConnString + "Trusted_connection=Yes";
 else 
   sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
 sConnString = sConnString + "uid=" + sUserSA + ";";   
 sConnString = sConnString + "pwd=" + sUserSAPwd + ";";
 sConnString = sConnString + "database=" + sDBName;                    
 endif;  
 
 try
 szADOConnObjID = "ADODB.Connection";
   set objConn = CreateObject(szADOConnObjID);     
  
 if (IsObject(objConn)) then 
  objConn.ConnectionString = sConnString;
  objConn.Open;                

  try     
  sSQL = "IF NOT EXISTS (SELECT * FROM master.dbo.syslogins WHERE 
loginname='"+sUserToCreate+"') \r\n";
  sSQL = sSQL + "BEGIN \r\n";   
     sSQL = sSQL + "EXEC ('CREATE LOGIN "+sUserToCreate+" WITH PASSWORD=N''"+sUserPwd+"'', 
DEFAULT_DATABASE="+sDBName+", CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF') \r\n";     
       sSQL = sSQL + "END ";
  set objRST = objConn.Execute(sSQL); 
     bResult = TRUE; //Wykonano
     catch                                            
     bResult = FALSE; //Nie wykonano                
     endcatch;  
     
     if !bResult then //Jezeli pierwszy sposob sie nie wykonal to drugi 
     try     
  sSQL = "IF NOT EXISTS (SELECT * FROM master.dbo.syslogins WHERE 
loginname='"+sUserToCreate+"') \r\n";
  sSQL = sSQL + "BEGIN \r\n";   
  sSQL = sSQL + "EXEC sp_addlogin @loginame = '"+sUserToCreate+"', 
@passwd = '"+sUserPwd+"', @defdb = '"+sDBName+"' \r\n";            
       sSQL = sSQL + "END ";
  set objRST = objConn.Execute(sSQL); 
     bResult1 = TRUE; //Wykonano    
     bResult = TRUE;
     catch                                            
     bResult1 = FALSE; //Nie wykonano                
     endcatch;      
     endif;   
     
     if (!bResult) && (!bResult1) then
     if (bLog) then WriteLog(1,"Błąd dodanie użytkownika \""+sUserToCreate+"\" 
do serwera SQL"); endif;
     endif;     
     objConn.Close;         
 endif;
  
 set objConn = NOTHING;
 set objRST = NOTHING; 
 catch 
 if (bLog) then WriteLog(1," - Nie można uzyskać połączenia z bazą 
na użytkownika \""+sUserToCreate+"\""); endif; 
 endcatch;   
  return bResult; 
end;

piątek, 14 stycznia 2011

Pobranie wielkości bazy MSSQL

Funkcja pobiera wielkość bazy odczytując wielkość pliku z serwera MSSQL bazy
function BOOL GetDataBaseSize(sQuery, sValueName, sValue, sServerName, sDBName, sDBFileName, sDriver, bTrustedConn, sUserName, sUserPwd, bLog)
 OBJECT objConn, objRST;   
 STRING szADOConnObjID;
 STRING sTekst, sConnString;
 BOOL bReturn;
begin
 bReturn = FALSE; 
  if (sDriver == "") then
   sConnString = "Provider=sqloledb;";
  else
   sConnString = "Driver={" + sDriver + "};";
  endif;

 if (bTrustedConn) then
   sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
    sConnString = sConnString + "database=" + sDBName + ";";
   sConnString = sConnString + "Trusted_connection=Yes";
 else

   sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
 sConnString = sConnString + "uid=" + sUserName + ";";
 sConnString = sConnString + "pwd=" + sUserPwd + ";";
 sConnString = sConnString + "database=" + sDBName;
 endif;
 

 szADOConnObjID = "ADODB.Connection";
 set objConn = CreateObject(szADOConnObjID);     
 if (IsObject(objConn)) then 
  objConn.ConnectionString = sConnString;
  objConn.Open;  
  set objRST = objConn.Execute("select sum(size)*8/1024 as size from sysfiles");   
  sValue = objRST(sValueName);                     
 set objRST = objConn.Execute("select filename from sysfiles where filename like '%.mdf%' ");
 sDBFileName = objRST("filename");                      
 objConn.Close;  
 bReturn = TRUE;  
  
 else
   if (bLog) then WriteLog(1,"Nie moża utworzyć obiektu połączenia ADODB.Connection"); endif; 
 endif;
 
 set objConn = NOTHING;
 set objRST = NOTHING;
 
 return (bReturn);
end;