czwartek, 28 kwietnia 2011

Richtextbox problem różnych czcionek w c# Net

Problem występuje w sytuacji, gdy zaczytujesz z pliku lub wklejasz ze schowka zaznaczony fragment tekstu.
W richtextbox-ie wyświetlane są różne czcionki o różnych wielkościach znaków, szczególnie przy polskich znaków.
Aby temu zapobiec należy bezpośrednio w designerze dopisać linijkę przed ustawieniem fontów.


this.richTextBox1.LanguageOption = System.Windows.Forms.RichTextBoxLanguageOptions.AutoKeyboard;

i problem znika

piątek, 15 kwietnia 2011

Problem z toolStrip i ImageList w .Net c#

Problem jest następujący. We właściwościach komponentu toolStrip brakuje właściwości ImageList. Jednakże właściwość ta wciąż dostępna jest z poziomu kodu. Wystarczy najlepiej zaraz po inicjacji formy w konstruktorze dodać powiązanie np:
this.toolStrip1.ImageList = imageList1;

Teraz można przy pomocy indeksów ustawiać odpowiednie ikony np:
this.toolStripSplitButton1.ImageIndex = 0; gdzie 0 to index z ImageList

Inny problem jest to, że ustawienie indeksu dla pod menu "ToolStripMenuItem" nie powoduje wyświetlenie ikony. Można zastosować przypisanie do właściwości Image odpowiednią ikonę z ImageList np:
this.ekportToolStripMenuItem.Image = imageList1.Images[0];

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

JavaScript jak sprawdzić czy funkcja istnieje

W JavaScript można wykonać to przynajmniej na 2 sposoby:

if(typeof (window.myFunction) == ‘function’) {
// funkcja istnieje więc możemy ją wywołać
myFunction(’foo’, ‘bar’);
}


lub nawet prościej

if(myFunction) { //funkcja istnieje
myFunction(‘foo’, ‘bar’);
}

MySQL i MSSQL Multi Insert

W MySQL realizację wielu insertów (multi insert) wykonujemy w sposób:

insert into `mytable` (fname, lname, address) values
("john", "doe", "123 some st"),
("jane", "doe", "456 other st")


W MSSQL-u już tak pięknie nie jest, ale możemy to samo uzyskać w ten sposób:

insert into `mytable` (fname, lname, address)
Select 'john','doe','123 some st' union all
Select 'jane','doe','456 other st';

MSSQL jak sprawdzić czy tabela istnieje?

Sprawdzenie istnienia tabeli w MSSQL-u jest troszkę bardziej skomplikowane niż w MySQL. W MySQL można wykonywać skrypty bezpośrednio sprawdzając czy tabel istnieje np:
DROP TABLE IF EXISTS table_name;
W MSSQL możemy to zrobić w ten sposób:
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE table_name = 'table_name')
DROP TABLE 'table_name'
Innym rozwiązaniem jest sprawdzenie czy tabela istnieje w obiektach systemowych
IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects WHERE id = object_id(N'[dbo].[table_name]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
DROP TABLE 'table_name'
Jeszcze innym sposobem jest sprawdzenie czy istnieje obiekt, w tym przypadku nasza tabela.
IF OBJECT_ID('[dbo].[table_name]') IS NOT NULL
DROP TABLE 'table_name'

piątek, 1 kwietnia 2011

Utworzenie źródła ODBC DSN w InstallShield do serwera MSSQL

Funkcja tworzy nowe źródło ODBC DSN z ewentualnym usunięciem źródła starego
function BOOL SetNewODBC(sNewZrodlo,sOldZrodlo, szDataBase, szServer, szUser, nVersionSQL)
string RegPath,sKey,sValue,sDriver,sServer,sUser,sDataBase,sClass,sData;   
number nSize,nType,nResult,nDriver,nServer,nUser,nDataBase;
number nsDriver,nsServer,nsUser,nsDataBase,nsDataSource;
begin 
 RegDBSetDefaultRoot(HKEY_LOCAL_MACHINE);     
 RegPath="SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI\\"+sNewZrodlo;
 if (RegDBKeyExist(RegPath)<0) then 
  RegPath="SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI\\"+sOldZrodlo; 
  if (RegDBKeyExist(RegPath)==1) then   
  sDataBase="";         
  sValue="Driver";      
  sKey = "SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI\\"+sOldZrodlo;
  nDriver = RegDBGetKeyValueEx( sKey, sValue, nType, sDriver, nSize );         
  sValue="Server";                                  
  nServer = RegDBGetKeyValueEx( sKey, sValue, nType, sServer, nSize );         
  sValue="LastUser";                                  
  nUser = RegDBGetKeyValueEx( sKey, sValue, nType, sUser, nSize );         
  sValue="Database";
  nDataBase=RegDBGetKeyValueEx( sKey, sValue, nType, sDataBase, nSize );         
  
  if ((nDriver==0)&&(nServer==0)&&(nUser==0)) then            
   sClass="";                    
   sKey="SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI\\"+sNewZrodlo;     
   RegPath="SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI";
   if (RegDBCreateKeyEx(sKey, sClass) < 0) then 
   WriteLog(1,"- nie można utworzyć źrodła ODBC do "+sNewZrodlo);   
   else
   //Zapis wartosci do nowego zrodla                            
   WriteLog(1,"- Utworzono klucz ODBC \""+sNewZrodlo+"\"");   
   nType=REGDB_STRING;   
   sKey="SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI\\"+sNewZrodlo;
   nsDriver = RegDBSetKeyValueEx ( sKey, "Driver", nType, sDriver, nSize ); 
   nsServer = RegDBSetKeyValueEx ( sKey, "Server", nType, sServer, nSize ); 
   nsUser = RegDBSetKeyValueEx ( sKey, "LastUser", nType, sUser, nSize ); 
   if (StrLength(sDataBase)>0) then              
   sDataBase=szDataBase;
   nsDataBase = RegDBSetKeyValueEx ( sKey, "Database", nType, sDataBase, nSize ); 
   endif;      
   if (nsDriver==0) then WriteLog(2,"- utworzono klucz 'Driver' wartość \""+sDriver+"\"");
     else WriteLog(2,"- nie utworzono wartość klucza 'Driver'"); endif;
   if (nsServer==0) then WriteLog(2,"- utworzono klucz 'Server' wartość \""+sServer+"\"");
     else WriteLog(2,"- nie utworzono wartość klucza 'Server'"); endif;   
   if (nsUser==0)  then WriteLog(2,"- utworzono klucz 'LastUser' wartość \""+sUser+"\"");
     else WriteLog(2,"- nie utworzono wartość klucza 'LastUser'"); endif;     
   if ((StrLength(sDataBase)>0)&&(nsDataBase==0)) then WriteLog(2,"- utworzono klucz 'Database' wartość \""+sDataBase+"\"");  
     else WriteLog(2,"- nie utworzono wartość klucza 'Database'");   
   endif;       
   
   //Utworzenie wpisu do ODBC Data Sources 
   sKey="SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI\\ODBC Data Sources";
   nsDataSource = RegDBGetKeyValueEx ( sKey, sOldZrodlo, nType, sData, nSize ); 
   if (nsDataSource==0) then
   if (RegDBSetKeyValueEx ( sKey, sNewZrodlo, nType, sData, nSize )==0) then
    WriteLog(2,"- utworzono wartość klucza ODBC Data Sources do "+sNewZrodlo);
   else                                    
    WriteLog(2,"- nie utworzono wartość klucza ODBC Data Sources do "+sNewZrodlo);
   endif;;    
   endif;
   
   endif;
   
  else //Brak wszystkich wymaganych danych do utworzenia zrodla ODBC 
   WriteLog(1,"Brak wszystkich wymaganych danych do utworzenia zrodla ODBC ");  
   //Usuwam zrodla 
  endif;  
 else //brak sOldZrodla - stworz
   sClass="";                    
   sKey="SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI\\"+sNewZrodlo;     
   RegPath="SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI";
   if (RegDBCreateKeyEx(sKey, sClass) < 0) then 
   WriteLog(1,"- nie można utworzyć źrodła ODBC do "+sNewZrodlo);   
   else
   //Zapis wartosci do nowego zrodla                            
   WriteLog(1,"- Utworzono klucz ODBC do "+sNewZrodlo);   
   nType=REGDB_STRING;   
   sKey="SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI\\"+sNewZrodlo;    
   
   WriteLog(1,"- wyszukiwanie sterownika SQL");
   if (nVersionSQL<90) then               
    
    if (Is(FILE_EXISTS,WINSYSDIR^"sqlsrv32.dll")) then sDriver = WINSYSDIR^"sqlsrv32.dll";
    elseif (Is(FILE_EXISTS,WINSYSDIR64^"sqlsrv32.dll")) then sDriver = WINSYSDIR64^"sqlsrv32.dll";
    endif;         
    
   elseif (nVersionSQL>=90)&&(nVersionSQL<100) then
    
    if (Is(FILE_EXISTS,WINSYSDIR^"sqlncli.dll")) then sDriver = WINSYSDIR^"sqlncli.dll";
    elseif (Is(FILE_EXISTS,WINSYSDIR64^"sqlncli.dll")) then sDriver = WINSYSDIR64^"sqlncli.dll";
    endif;          
   
   elseif (nVersionSQL>=100) then
      if (Is(FILE_EXISTS,WINSYSDIR^"sqlncli10.dll")) then sDriver = WINSYSDIR^"sqlncli10.dll";
    elseif (Is(FILE_EXISTS,WINSYSDIR64^"sqlncli10.dll")) then sDriver = WINSYSDIR64^"sqlncli10.dll";
    elseif (Is(FILE_EXISTS,WINSYSDIR^"sqlncli.dll")) then sDriver = WINSYSDIR^"sqlncli.dll";
    elseif (Is(FILE_EXISTS,WINSYSDIR64^"sqlncli.dll")) then sDriver = WINSYSDIR64^"sqlncli.dll";
    endif;          
    
   endif;                   
   WriteLog(2,"- sterownik SQL to \""+sDriver+"\"");
   
   nsDriver = RegDBSetKeyValueEx ( sKey, "Driver", nType, sDriver, nSize ); 
   nsServer = RegDBSetKeyValueEx ( sKey, "Server", nType, szServer, nSize ); 
   nsUser = RegDBSetKeyValueEx ( sKey, "LastUser", nType, szUser, nSize ); 
   if (StrLength(szDataBase)>0) then                 
   nsDataBase = RegDBSetKeyValueEx ( sKey, "Database", nType, szDataBase, nSize ); 
   endif;      
   if (nsDriver==0) then WriteLog(2,"- utworzono klucz 'Driver' wartość \""+sDriver+"\"");
     else WriteLog(2,"- nie utworzono wartość klucza 'Driver' = \""+sDriver+"\""); endif;
   if (nsServer==0) then WriteLog(2,"- utworzono klucz 'Server' wartość \""+szServer+"\"");
     else WriteLog(2,"- nie utworzono wartość klucza 'Server' = \""+szServer+"\""); endif;   
   if (nsUser==0)  then WriteLog(2,"- utworzono klucz 'LastUser' wartość \""+szUser+"\"");
     else WriteLog(2,"- nie utworzono wartość klucza 'LastUser'"); endif;     
   if ((StrLength(szDataBase)>0)&&(nsDataBase==0)) then WriteLog(2,"- utworzono klucz 'Database' wartość \""+szDataBase+"\"");  
          else WriteLog(2,"- nie utworzono wartość klucza 'Database' = \""+szDataBase+"\"");  
   endif;       
   
   //Utworzenie wpisu do ODBC Data Sources 
   sKey="SOFTWARE\\ODBC\\ODBC.INI\\ODBC Data Sources";      
   if StrFind(sDriver,"sqlsrv32.dll")>=0 then sData = "SQL Server"; endif;
   if StrFind(sDriver,"sqlncli.dll")>=0 then sData = "SQL Native Client"; endif;
   if StrFind(sDriver,"sqlncli10.dll")>=0 then sData = "SQL Server Native Client 10.0"; endif;
   /*
   if (nVersionSQL<90) then sData = "SQL Server"; 
   elseif (nVersionSQL>=90)&&(nVersionSQL<100) then sData = "SQL Native Client";
   elseif (nVersionSQL>=100) then sData = "SQL Server Native Client 10.0";
   endif;   
   */
   if StrLength(sData)>0 then
   if (RegDBSetKeyValueEx ( sKey, sNewZrodlo, nType, sData, nSize )==0) then
    WriteLog(2,"- utworzono wartość klucza ODBC Data Sources do "+sNewZrodlo+ " na \""+sData+"\"");
   else                                    
    WriteLog(2,"- nie utworzono wartość klucza ODBC Data Sources do "+sNewZrodlo+ " na \""+sData+"\"");
   endif; 
   else
   WriteLog(1,"Błąd rozpoznania sterownika SQL. Nie można utworzyć ODBC Data Sources do \""+sNewZrodlo+ "\""); 
   endif;
  
  endif;   
   
  endif;    
  
 else
  WriteLog(2,"Istnieje klucz ODBC "+sNewZrodlo); 
 endif;
end;

Funkcja sprawdzająca czy podany ciąg znaków jest numerem Portu w InstallShield

Funkcja sprawdza czy podany ciąg znaków jako parametr jest numerem Portu

- zwraca true/false

function BOOL IsPort(szPort)
BOOL bResult;      
string tab,adr;     
string znak;                
int i,nPort;            
begin    
 tab = "0123456789"; 
 bResult = TRUE;        
 if (StrLength(szPort)<2)||(StrLength(szPort)>5) then return FALSE; endif;
 //sprawdzenie dozwolonych znaków
 for i=0 to (StrLength(szPort)-1) 
  StrSub(znak,szPort,i,1); 
  if (StrFind(tab,znak)<0) then return FALSE; endif;
 endfor;      
 
 //Pierwsza cyfra 0
 StrSub(znak,szPort,0,1);
 if znak="0" then return FALSE; endif;
 
 //Przy porcie 2-cyfrowym - Port >= 80
 if (StrLength(szPort)=2) then
  StrToNum(nPort,szPort);
  if nPort<80 then return FALSE; endif;
 endif;
 
 return bResult;
end;

Pobranie ścieżki do zainstalowanego serwera Apache Tomcat w Installshield

Funkcja wykrywa i zwraca ścieżkę do zainstalowanego serwera Apache Tomcat
- parametrami funkcji są 2 zmienne: szName - nazwa Serwera Tomcat np ""apache-tomcat-6.0.20" oraz - bLog (bool) - (zmienna określająca zapis do logu)
- funkcja zwraca ściezkę lub pusty string
function STRING GetTomcatPath(szName, bLog)
STRING szPath;                        
string sKey,sValue,sData;     
number nSize,nType,nResult;
begin                             
 szPath = "";
 if bLog then WriteLog(0,"* Wykrywanie katalogu Tomcata"); endif;
 if (Is(PATH_EXISTS,PROGRAMFILES ^ szName)) then
  szPath =  PROGRAMFILES ^ szName;
  if bLog then WriteLog(1,"- katalog: \""+szPath+"\""); endif; 
  else                   
  if bLog then WriteLog(1,"- Sprawdzenie w rejestrach"); endif;
 RegDBSetDefaultRoot(HKEY_LOCAL_MACHINE); 
 sKey = "SOFTWARE\\Apache Software Foundation\\Tomcat\\6.0";
 if (RegDBKeyExist(sKey)==1) then 
  sValue="InstallPath";         
  if bLog then WriteLog(1,"- znaleziono klucz instalacyjny"); endif;
  if (RegDBGetKeyValueEx( sKey, sValue, nType, sData, nSize )==0) then
  if (Is(PATH_EXISTS,sData)) then
   szPath = sData;
   if bLog then WriteLog(1,"- katalog: \""+szPath+"\"");endif; 
  else
   if bLog then WriteLog(1,"- katalog nie istnieje: \""+szPath+"\""); endif;  
  endif;
  endif;
 endif; 
 endif;
 
 if StrLength(szPath)=0 then
  if bLog then WriteLog(1,"- nie wykryto"); endif;
 endif; 
 
 return szPath;
end; 

Pobranie ścieżki do zainstalowanego modułu Java JRE w InstallShield

Prosta funkcja zwracająca ścieżkę do zainstalowanego modułu Java JRE
- funkcja zwraca pusty string jeżeli nie znajdzie zainstalowanego modułu Java JRE.
function STRING GetJavaPath()
STRING szPath,szMsg;
NUMBER nResult;
begin     
 szPath = "";
 if (Is(PATH_EXISTS,PROGRAMFILES ^ "Java" ^ "jre6")) then
 szPath =  PROGRAMFILES ^ "Java" ^ "jre6";
 elseif (Is(PATH_EXISTS,PROGRAMFILES ^ "Java" ^ "jre5")) then
 szPath =  PROGRAMFILES ^ "Java" ^ "jre5";
 elseif (Is(PATH_EXISTS,PROGRAMFILES64 ^ "Java" ^ "jre6")) then
   szPath =  PROGRAMFILES64 ^ "Java" ^ "jre6";
 elseif (Is(PATH_EXISTS,PROGRAMFILES64 ^ "Java" ^ "jre5")) then
   szPath =  PROGRAMFILES64 ^ "Java" ^ "jre5";  
 else                              
   Dlg_AskGetJavaPath:
  nResult = AskPath("Wskaż folder instalacji środowiska Java", PROGRAMFILES ^ "Java\\jre6", szPath); 
  if (nResult = NEXT) then
   if (! (Is(PATH_EXISTS,szPath ^ "bin")) ) then
    szMsg = "Wskazana ścieżka nie zawiera katalogu bin środowiska java!\Czy chcesz wskazać inny?";
    if AskYesNo(szMsg,YES)=YES then 
     goto Dlg_AskGetJavaPath;
    else 
    szPath = "";
    endif;     
  endif;
 endif;
 endif;   
 return szPath;
end;           

InstallShield - funkcje na elementach oknach dialogowych

Przy projektowaniu okien dialogowych w Installshield brakuje niektórych
funkcji dostępnych bezpośrednio w InstallShield.

Poniżej prezentuje niektóre z nich:

 • hwndDlg = CmdGetHwndDlg( "Nazwa okna dialogowego" ); - pobranie uchwytu okna dialogowego (wbudowane funkcja installshield), zmienna hwndDlg jest typu HWND
 • hObj = _WinSubGetChildWindow(hwndDlg, numer); - pobranie uchwytu elementu (hObj) okna, numer - oznacza numer ID elementu w oknie
 • _WinSubShowWindow(hObj, 0); - Ukrycie lub Pokazanie elementu Okna o uchwycie hObj, parametr 0 lub 1 oznacza odpowiednio HIDE/SHOW
 • _WinSubFocusControl(hwndDlg, numer); - ustawienie focus-u na elemencie okna o odpowiednim numerze ID
 • _WinSubEnableControl (hwndDlg, numer, 1 lub 0); - Aktywacja/Deaktywacja elementu okna o odpowiednim numerze ID, parametr 1/0 oznacza odpowiednio aktywny/nieaktywny