czwartek, 28 października 2010

Odczyt wersji zdalnego serwera SQL InstallShield

Funkcja odczytuje wersję serwera SQL. Wymaganiem jest podanie użytkownika z dostępem do bazy master serwera.
Parametry:
-sServerName - nazwa serwera zdalnego (z instancją)
-sUserName - nazwa użytkownika
-sUserPwd - hasło użytkownika
- bLog - zapis do pliku log
Wartości zwracane:
-1 - nie udało się pobrać wersji serwera
80 - SQL2000
90 - SQL2005
100 -SQL2008

function int GetRemoteSQLVersion(sServerName, sUserName, sUserPwd, bLog)
OBJECT objConn, objRST;   
STRING sConnString; 
STRING szADOConnObjID;
STRING sSQL,szVersion, szVer;
int nResult;
begin
 nResult = -1;

   sConnString = "Driver={SQL Server};Persist Security Info=False;";
   sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
 sConnString = sConnString + "uid=" + sUserName + ";";                            
 sConnString = sConnString + "pwd=" + sUserPwd + ";";
 sConnString = sConnString + "database=master"; 
 
 sSQL = "SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS ProductVersion";
 try
 if (bLog) then WriteLog(0,"* Odczyt wersji Serwera SQL..."); endif;
 
 szADOConnObjID = "ADODB.Connection";
   set objConn = CreateObject(szADOConnObjID);     
  
 if (IsObject(objConn)) then 
  objConn.ConnectionString = sConnString;
  //objConn.CommandTimeout = 999999;  
  objConn.Open;              
     set objRST = objConn.Execute(sSQL);          
  szVersion = objRST("ProductVersion");  
     if (StrLength(szVersion)>0) then
     StrSub(szVer,szVersion,0,StrFind(szVersion,"."));          
     switch (szVer)
      case "8" : nResult=80; if (bLog) then WriteLog(1,"- Serwera SQL 2000"); endif;
      case "9" : nResult=90; if (bLog) then WriteLog(1,"- Serwera SQL 2005"); endif;
      case "10": nResult=100;if (bLog) then WriteLog(1,"- Serwera SQL 2008"); endif;
     endswitch;          
     endif;     
     objConn.Close;     
 endif;
 
 set objConn = NOTHING;  
 set objRST = NOTHING;
 
 catch 
 if (bLog) then WriteLog(1," - Nie można uzyskać połączenia z bazą master na 
użytkownika \""+sUserName+"\""); endif;  
 endcatch;
 
 return nResult; 
end;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz