wtorek, 27 października 2009

Wykonanie skryptu SQL z pliku

function BOOL ExecuteSQLScript(szFile, sServerName, sDBName, sDriver, bTrustedConn, sUserName, sUserPwd, bLog)
OBJECT objConn, objRST, pADORecordSetObj, adoCommand; 
STRING sConnString, szADOConnObjID, szADORecordSetObjID; 
BOOL bReturn, bOpenCon;
LIST ListaSQL;
INT i;
STRING szLine, szSQL;
begin                 
 bReturn = TRUE;  
 bOpenCon = FALSE;
 // Create the connectionstring
  if (sDriver == "") then sConnString = "Provider=sqloledb;";
      else sConnString = "Driver={" + sDriver + "};";
  endif;

 if (bTrustedConn) then //ACA_Log_AppendLine("  using Windows Authentication");
   sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
 sConnString = sConnString + "database=" + sDBName + ";";
 sConnString = sConnString + "Trusted_connection=Yes";
 else //ACA_Log_AppendLine("  using SQL Login");
   sConnString = sConnString + "server=" + sServerName + ";";
 sConnString = sConnString + "uid=" + sUserName + ";";
 sConnString = sConnString + "pwd=" + sUserPwd + ";";
 sConnString = sConnString + "database=" + sDBName;
 endif;

 try
 szADOConnObjID = "ADODB.Connection";
   set objConn = CreateObject(szADOConnObjID);     
  
 if (IsObject(objConn)) then 
  objConn.ConnectionString = sConnString;
  objConn.Open;              
  bOpenCon = TRUE;   //Połączono 
 else
  if (bLog) then WriteLog(1,"Nie moża utworzyć obiektu połączenia ADODB.Connection do "+sDBName); endif; 
 endif;
  
 
 catch       
 bOpenCon = FALSE;
 bReturn = FALSE;
 if (bLog) then WriteLog(1,"Nie uzyskano połączenia z bazą "+sDBName); endif; 
 endcatch;
 
 
if (bOpenCon) then //Jezeli połączono to odczytaj plik i wykonaj skrypty

 szSQL = "";
 ListaSQL = ListCreate(STRINGLIST);
 if Is(FILE_EXISTS,szFile) then         
        
 ListReadFromFile(ListaSQL,szFile);              //Odczytanie pliku do listy
 ListSetIndex(ListaSQL,LISTFIRST);
 for i = 0 to ListCount(ListaSQL)-1 
   ListCurrentString(ListaSQL, szLine);           //linia po linii 
   if StrLength(szLine)>0 then
    if (StrLength(szLine)=2)&&(StrFind(szLine,"GO")>=0) then 
    //Wykonanie skryptu
    try
      set objRST = objConn.Execute(szSQL);   
      if (bLog) then 
       WriteLog(1,"- SQL: \""+szSQL+"\"");       
      endif; 
      catch       
      if (bLog) then 
       WriteLog(1,"- Błąd wykonania SQL: ");
       WriteLog(2,"\""+szSQL+"\"");
      endif;            
      bReturn = FALSE;
      endcatch;             
     
      szSQL = "";
    else
     //dopisywanie linii do postaci sql
     if StrLength(szSQL)>0 then szSQL = szSQL + " " + szLine; 
             else szSQL = szLine;
     endif;   
    endif;  
   endif; //StrLength = 0; 
  
  ListSetIndex(ListaSQL,LISTNEXT);  
 endfor;
 
 else 
 if (bLog) then WriteLog(1,"- brak pliku skryptu SQL"); endif;
 endif;        
 
 ListDestroy(ListaSQL);
 set objConn = NOTHING;
 set objRST = NOTHING;
 
 endif; //bOpen - połączono; 
 
 return bReturn;
 
end;

1 komentarz:

 1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń